Program partnerski


REGULAMIN PROGRAMU PARTNERSKIEGO SKLEPU INTERNETOWEGO SORTMUND.PL

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.1. Organizatorem Programu Partnerskiego jest JOANNA PIENIĄŻEK-BASTA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JOANNA PIENIĄŻEK-BASTA SORTMUND wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Józefa Montwiłła-Mireckiego 23, 30-426 Kraków i adres do doręczeń: ul. Kazimierza Wielkiego 7, 32-050 Skawina, NIP 7342450508, REGON 492816619, adres poczty elektronicznej: sklep@sortmund.pl.
1.2. Niniejszy Program Partnerski skierowany jest do wszystkich Partnerów Sklepu Internetowego Organizatora mogących dotrzeć do potencjalnych klientów zainteresowanych nabyciem Produktów Organizatora w jego Sklepie Internetowym, w szczególności za pośrednictwem swoich serwisów i stron internetowych.
1.3. Program Partnerski ma na celu promocję Produktów oraz Sklepu Internetowego Organizatora poprzez dotarcie do najszerszego grona potencjalnych klientów. Partner i Organizator zobowiązani są działać dla dobra poleconego klienta i na zasadach współpracy z poleconym klientem określonych w niniejszym Regulaminie
1.4. Program Partnerski organizowany jest w Sklepie Internetowym Organizatora dostępnym pod adresem http://sortmund.pl/.

2. DEFINICJE:
2.1. Określenie użyte w niniejszym Regulaminie oznaczają:
2.1.1. PARTNER – (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Partnerskim.
2.1.2. KODEKS CYWILNY – ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).
2.1.3. ORGANIZATOR, SPRZEDAWCA, ADMINISTRATOR – JOANNA PIENIĄŻEK-BASTA prowadząca działalność gospodarczą pod firmą JOANNA PIENIĄŻEK-BASTA SORTMUND wpisana do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej prowadzonej przez ministra właściwego do spraw gospodarki, posiadająca: adres miejsca wykonywania działalności: ul. Józefa Montwiłła-Mireckiego 23, 30-426 Kraków i adres do doręczeń: ul. Kazimierza Wielkiego 7, 32-050 Skawina, NIP 7342450508, REGON 492816619, adres poczty elektronicznej: sklep@sortmund.pl.
2.1.4. PRODUKT – rzecz lub usługa dostępna w Sklepie Internetowym Organizatora.
2.1.5. PROGRAM PARTNERSKI – program partnerski dla Partnerów Sklepu Internetowego organizowany przez Organizatora zgodnie z niniejszym Regulaminem.
2.1.6. PROWIZJA – wynagrodzenie dla Partnera, które może otrzymać Partner za uczestnictwo w Programie Partnerskim na zasadach zawartych w niniejszym Regulaminie.
2.1.7. REGULAMIN – niniejszy regulamin Programu Partnerskiego.
2.1.8. SKLEP INTERNETOWY – sklep internetowy Organizatora dostępny pod adresem internetowym http://sortmund.pl/, w którym organizowany jest niniejszy Program Partnerski.


3. WARUNKI UCZESTNICTWA W PROGRAMIE PARTNERSKIM
3.1. Uczestnikiem Programu Partnerskiego może być Partner, to jest każda (1) osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie obowiązujące także osoba fizyczna posiadająca ograniczoną zdolność do czynności prawnych; (2) osoba prawna; albo (3) jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną; - która zamierza uczestniczyć lub uczestniczy w Programie Partnerskim.
3.2. Udział w Programie Partnerskim jest dobrowolny.
3.3. Warunkiem udziału w Programie Partnerskim jest posiadanie przez Partnera elektronicznego konta Klienta w Sklepie Internetowym. Warunki utworzenia konta określa odrębny regulamin Sklepu Internetowego.
3.4. Partner może przystąpić do Programu Partnerskiego przechodząc do zakładki „Program partnerski” w ramach swojego konta w Sklepie Internetowym, pobierając przypisany do jego konta link referencyjny oraz umieszczając go w swoim serwisie internetowym, na swojej stronie internetowej lub w inny prawem dozwolony sposób udostępniając go potencjalnym klientom – w taki sposób aby mogli za jego pomocą przejść na stronę Sklepu Internetowego.
3.5. Link referencyjny stanowi indywidualny kod HTML, który jest przypisany do konta Partnera w Sklepie Internetowym. Pobranie linku może nastąpić przez jego skopiowanie lub pobranie udostępnionych przez Organizatora w ramach konta grafik, bannerów, reklam lub widgetów z przypisanym do nich linkiem referencyjnym identyfikującym Partnera, który będzie przekierowywał na stronę Sklepu Internetowego.
3.6. Partner uczestniczący w Programie Partnerskim obowiązany jest do podawania danych zgodnych ze stanem faktycznym. Partner obowiązany jest, w razie zmiany podanych danych, do ich aktualizacji w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sortmund.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7, 32-050 Skawina.
3.7. Wszelkie działania prowadzone przez Partnera w ramach Programu Partnerskiego winny odbywać się w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności Partner zobowiązuje się do niewysyłania niezamówionej informacji handlowej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
3.8. Partner zobowiązany jest do nie umieszczania linku referencyjnego lub pobranych z jego konta w Sklepie Internetowym grafik, bannerów, reklam lub widgetów z przypisanym do nich linkiem referencyjnym identyfikującym Partnera na stronach i serwisach internetowych zawierających treści bezprawne lub wulgaryzmy, treści obsceniczne, pornograficzne lub nawołujące do szerzenia nienawiści, rasizmu, ksenofobii oraz konfliktów między narodami.


4. WARUNKI PROGRAMU PARTNERSKIEGO
4.1. Program Partnerski polega na przyznaniu Partnerowi spełniającemu warunki uczestnictwa w Programie Partnerskim Prowizji za zawarcie przez poleconego przez Partnera klienta lub klientów umów sprzedaży Produktu z Organizatorem na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.
4.2. Polecenie potencjalnego klienta przez Partnera polega wyłącznie na przekierowaniu polecanego klienta lub klientów za pomocą linka referencyjnego przypisanego do danego Partnera oraz dokonaniu przez tak poleconego klienta lub klientów zakupu w Sklepie Internetowym w okresie 120 dni od dnia przekierowania na stronę Sklepu Internetowego (kliknięcie przez potencjalnego klienta w link referencyjny powoduje zapisanie na jego urządzeniu końcowym pliku cookies ważnego 120 dni, w przypadku zmiany urządzenia konieczne jest ponowne kliknięcie w link referencyjny).
4.3. Przyznanie pierwszej Prowizji Partnerowi następuje w momencie zawarcia przez poleconego przez niego klienta lub klientów pięciu umów sprzedaży w Sklepie Internetowym, których łączna wartość wynosi co najmniej 500 zł brutto.
4.4. Partnerowi biorącemu udział w Programie Partnerskim przyznawana jest za każdego poleconego potencjalnego klienta, który następnie dokona zakupów w Sklepie Internetowym za pomocą formularza zamówienia Prowizja o wartości 5 % brutto dokonanych zakupów przez tego poleconego klienta. Prowizja jest przyznawana za każde zakupy poleconego klienta w okresie 120 dni od dnia jego polecenia zgodnie z pkt. 4.2. Regulaminu (dzień, w którym polecony klient dokonał zakupów z polecenia Partnera). Przyznanie Prowizji następuje z chwilą zmiany statusu danego zamówienia złożonego przez poleconego klienta w Sklepie Internetowym na status „wysłane”.
4.5. W przypadku, gdy polecony przez Partnera klient, sam zostanie Partnerem w niniejszym Programie Lojalnościowym, to pierwszemu Partnerowi przyznawana jest za każdego poleconego potencjalnego klienta przez drugiego Partnera, który następnie dokona zakupów w Sklepie Internetowym za pomocą formularza zamówienia Prowizja o wartości 3 % brutto dokonanych zakupów przez tego poleconego klienta (niezależnie od standardowej Prowizji dla drugiego Partnera). Warunkiem przyznania dodatkowej Prowizji jest dokonanie zakupów przez poleconego przez drugiego Partnera klienta w okresie 120 dni od dnia przypisania drugiego Partnera jako klienta poleconego przez pierwszego Partnera (dzień, w którym drugi Partner dokonał zakupów z polecenia pierwszego Partnera).
4.6. Wypłata Prowizji następuje na wniosek Partnera przelewem na podany przez niego numer rachunku bankowego. W takim wypadku Partner obowiązany jest wystawić Organizatorowi fakturę VAT lub rachunek na kwotę wynagrodzenia zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami (w przypadku faktury VAT wartość przyznanej Prowizji stanowi kwotę brutto, na którą może być wystawiona faktura VAT, a w przypadku rachunku kwotę netto) oraz przesłać ją Organizatorowi wraz z wnioskiem o wypłatę Prowizji za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sortmund.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7, 32-050 Skawina.
4.7. Po zawarciu umowy sprzedaży Produktu przez poleconego klienta Organizator odnotowuje przyznanie Prowizji Partnerowi w ramach jego konta w Sklepie Internetowym. Poza możliwością samodzielnego sprawdzenia wysokości przyznanej Prowizji w ramach konta, Partner jest uprawniony także w każdej chwili uzyskać od Organizatora informację o wartości przyznanej Prowizji – w tym celu Partner może kontaktować się z Organizatorem w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sortmund.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7, 32-050 Skawina.
4.8. Program Partnerski obowiązuje przez czas nieokreślony.


5. DANE OSOBOWE
5.1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w związku z realizacją postanowień niniejszego Regulaminu jest Organizator. Dane osobowe przetwarzane są w celach, w zakresie i w oparciu o zasady wskazane w niniejszym punkcie Regulaminu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie danych osobowych niezbędnych do skorzystania z Programu Partnerskiego skutkuje odmową udziału w nim.
5.2. Celem zbierania danych osobowych Partnera przez Administratora jest realizacja Programu Partnerskiego.
5.3. Podstawą przetwarzania danych osobowych Partnera jest konieczność realizacji umowy, której Partner jest stroną lub podjęcia na jego żądanie działań przed jej zawarciem.
5.4. Każdej osobie przysługuje prawo do kontroli przetwarzania danych, które jej dotyczą, zawartych w zbiorze danych Administratora, a zwłaszcza prawo do: żądania uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane.
5.5. W celu realizacji uprawnień, o których mowa powyżej można przesłać stosowną wiadomość pocztą elektroniczną na adres: sklep@sortmund.pl albo pisemnie na adres Administratora: ul. Kazimierza Wielkiego 7, 32-050 Skawina.


6. WARUNKI REZYGNACJI I WYPOWIEDZENIA PROGRAMU PARTNERSKIEGO
6.1. Partner może w każdej chwili i bez podania przyczyny zrezygnować z uczestnictwa w Programie Partnerskim poprzez przesłanie stosownego oświadczenia do Organizatora na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sortmund.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7, 32-050 Skawina. Rezygnacja następuje ze skutkiem natychmiastowym.


7. POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE
7.1. Reklamacje związane z Programem Partnerskim Partner może składać na przykład za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@sortmund.pl lub też pisemnie na adres: ul. Kazimierza Wielkiego 7, 32-050 Skawina.
7.2. Zaleca się podanie w opisie reklamacji jak najwięcej informacji i okoliczności dotyczących przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych – ułatwi to i przyspieszy rozpatrzenie reklamacji przez Organizatora. Wymogi podane w zdaniu poprzednim mają formę jedynie zalecenia i nie wpływają na skuteczność reklamacji złożonych z pominięciem zalecanego opisu reklamacji.
7.3. Ustosunkowanie się do reklamacji przez Organizatora następuje niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia reklamacji.
8. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
8.1. Prawem właściwym dla Programu partnerskiego jest prawo polskie i język polski.
8.2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne właściwe przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką dotyczącą cookies. Możesz określić warunki przechowywania lub dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
Zamknij
pixelpixel