Zapisz na liście zakupowej
Stwórz nową listę zakupową

Program lojalnościowy

Regulamin programu lojalnościowego sklepu internetowego


§1. Postanowienia wstępne


Regulamin określa zasady udziału w programie lojalnościowym adresowanym do klientów sklepu internetowego dostępnego pod adresem https://www.sortmund.pl/Program-lojalnosciowy-cterms-pol-52.html

§2. Definicje


Użyte w Regulaminie definicje należy rozumieć następująco:
1. Organizator - SORTMUND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO nr 7, 32-050 SKAWINA, POLSKA;
2. Sklep – serwis internetowy i sklep dostępny pod adresem: https://www.sortmund.pl/
3. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie internetowym umożliwiający złożenie zamówienia.
4. Zakupy – umowa sprzedaży produktów z asortymentu Sklepu internetowego zawarta pomiędzy Klientem a Organizatorem zgodnie z Regulaminem sklepu internetowego, dostępnym pod adresem:
https://www.sortmund.pl/data/include/cms/Regulamin_SORTMUND.pdf
5. Program – program lojalnościowy, o którym mowa w niniejszym Regulaminie.
6. Klient - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która korzysta z usług i funkcjonalności Sklepu internetowego, a w szczególności dokonująca Zakupów za pośrednictwem Sklepu.
7. Uczestnik programu - osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, będąca Konsumentem korzystającym z ochrony konsumenckiej oraz spełniająca warunki określone w §3 Regulaminu. Uczestnikiem programu może zostać tylko osoba dokonująca zakupów detalicznych, których nie wprowadza później do ponownej sprzedaży.
8. Konsument – osoba fizyczna nabywającą prawa i zaciągającą zobowiązania w zakresie niezwiązanym bezpośrednio ze swoją działalnością gospodarczą lub zawodową.
9. Przedsiębiorca korzystający z ochrony konsumenckiej - przedsiębiorca nabywający prawa i zaciągającym zobowiązania bezpośrednio związane z jego działalnością gospodarczą, ale gdy z treści zawieranej umowy wynika, że nie posiada ona dla niego charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej (określonego w CEIDG).
10. Punkty lojalnościowe/Punkty – punkty mające formę cyfrowego zapisu w ramach ustawień Konta, przyznane Uczestnikowi programu w czasie trwania Programu w związku z dokonanymi przez niego Zakupami.
11. Konto – konto w Sklepie internetowym, za pomocą którego Uczestnik Programu uzyskuje dostęp do funkcjonalności Sklepu internetowego oraz Programu lojalnościowego. Są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego zamówieniach w Sklepie oraz Punktach lojalnościowych. Dostęp do Konta wymaga zalogowania się z użyciem loginu i hasła, które Klient ustala, zakładając Konto.
12. Regulamin – niniejszy regulamin określający zasady uczestnictwa w Programie.

§3. Osoby uprawnione do korzystania z Programu


1. Uczestnikiem Programu może zostać osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych dokonująca Zakupów w Sklepie internetowym i nie będąca przedsiębiorcą.
2. Uczestnictwo w Programie jest dobrowolne.
3. W celu przystąpienia do Programu, należy spełnić łącznie następujące warunki:
   a. złożyć zamówienie w Sklepie internetowym, wypełniając Formularz zamówienia
   b. zaakceptować warunki Regulaminu Sklepu internetowego oraz niniejszego Regulaminu, a także Politykę prywatności Sklepu internetowego,
   c. opłacić złożone w Sklepie internetowym zamówienie.
4. Uczestnik Programu oświadcza, że podane przez niego dane w Formularzu zamówienia są prawdziwe i nie naruszają praw osób trzecich.
5. Organizator zastrzega, że w przypadku niekompletnego lub nieczytelnego wypełnienia Formularza zamówienia lub niespełnienia warunków uczestnictwa określonych w ust. 3, może odmówić uczestnictwa w Programie, o czym poinformuje Klienta zainteresowanego udziałem w Programie, któremu umożliwi złożenie wyjaśnień.

§4. Zasady korzystania z Programu

oraz naliczania Punktów lojalnościowych

1. Uczestnik po dołączeniu do Programu otrzymuje dostęp do następujących funkcjonalności:
   a. naliczanie Punktów lojalnościowych na Koncie za dokonane Zakupy w Sklepie internetowym,
   b. dostęp do Konta, w tym możliwość przeglądania historii dokonanych Zakupów oraz naliczonych Punktów lojalnościowych,
   c. możliwość wykorzystania uzyskanych Punktów lojalnościowych do płatności za kolejne Zakupy w Sklepie internetowym.
2. Uczestnik w ramach Programu może posiadać tylko jedno Konto.
3. Każdy Uczestnik, po spełnieniu łącznie warunków określonych w §3 ust. 3, otrzyma za każde Zakupy opłacone nie później niż 10 dni od Zakupów, Punkty lojalnościowe, które zostaną automatycznie naliczone na Koncie Uczestnika. W zależności od tego, jaką Uczestnik wybierze formę płatności, punkty zostaną naliczone w okresie:
Punkty lojalnościowe do zamówień z przedpłatą naliczane są najpóźniej w ciągu 24h.
Punkty lojalnościowe do zamówień pobraniowych naliczane są po upływie 10 dni.
Ważne Punkty lojalnościowe i ich suma są widoczne na Koncie.
4. Liczba naliczonych Punktów lojalnościowych jest uzależniona od cen i ilości kupowanych produktów. Naliczenie Punktów lojalnościowych następuje na podstawie wartości Zakupów.
5. Liczba naliczanych Punktów lojalnościowych to:
za każde 40 zł wydane na Zakupy w Sklepie - 1 PUNKT o wartości 1 zł.
6. Punkty lojalnościowe pojawiają się na Koncie Uczestnika w chwili zmiany statusu zamówienia na „zapłacone”. Zgodnie z okresami czasu wskazanymi w pkt 3 §4.
7. Punkty lojalnościowe za zakupy dokonane bez rejestracji nie będą doliczane do Konta Uczestnika.
8. Uczestnik może, w czasie określonym w Regulaminie, użyć Punktów lojalnościowych do Zakupów, których wartość, przed zastosowaniem Punktów lojalnościowych, nie jest mniejsza niż 100 zł.
9. Uczestnik może użyć Punktów lojalnościowych tylko do Zakupów realizowanych po zalogowaniu się do Konta.
10. Punkty lojalnościowe można łączyć z innymi akcjami promocyjnymi w Sklepie internetowym, chyba że regulaminy, którymi objęte są te akcje, stanowią inaczej.
11. Punktów lojalnościowych nie można przenieść na osoby trzecie. Może z niego skorzystać tylko Uczestnik, który go nabył w ramach uczestnictwa w Programie.
12. Punkty lojalnościowe nie podlegają wymianie na świadczenie pieniężne.
13. W przypadku odstąpienia od umowy sprzedaży, zarówno gdy będzie obejmowało całe Zakupy lub tylko ich część, płatności zostanie zwrócona w taki sam sposób, w jaki została uiszczona przez Uczestnika tj. zwrot świadczenia pieniężnego zostanie wypłacony w wysokości faktycznie poniesionej przez Uczestnika, reszta płatności zostanie zwrócona w formie Punktów lojalnościowych.

§5. Okres ważności Punktów lojalnościowych


1. Punkty lojalnościowe są ważne bezterminowo.
2. Ważność Punktów lojalnościowych może ulec zmianie, jeśli Program lojalnościowy zostanie wcześniej zakończony, o czym Organizator poinformuje Uczestnika nie później niż w terminie 14 dni przed zakończeniem.

§6. Świadczenie usług drogą elektroniczną


1. Organizator za pomocą Strony internetowej świadczy usługę drogą elektroniczną (możliwość uczestnictwa w Programie lojalnościowym).
2. Do korzystania ze Sklepu internetowego, w tym z Programu, niezbędne są:
   a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i standardową przeglądarką internetową,
   b. oraz aktywny adres poczty elektronicznej (e-mail).
3. Umowa o usługę uczestnictwa w Programie lojalnościowym jest zawierana na czas nieokreślony i może zostać wypowiedziana przez Uczestnika w każdej chwili ze skutkiem natychmiastowym. Umowę można rozwiązać, usuwając Konto, lub wysyłając stosowne żądanie do Organizatora na podany w niniejszym Regulaminie adres email.
4. Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne, by zapewnić Uczestnikowi bezpieczny dostęp do Programu, a w szczególności środki uniemożliwiające dostęp i modyfikację danych osobowych przez osoby nieuprawnione.
5. Uczestnika obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
6. Organizatorowi przysługuje prawo do przerwy technicznej w funkcjonowaniu Sklepu internetowego, niezbędnej dla planowanej, bieżącej obsługi i konserwacji serwera oraz oprogramowania. W przypadku planowanej przerwy Uczestnicy zostaną o tym wyraźnie powiadomieni na stronie Sklepu internetowego.
7. Organizator w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia, w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu internetowego spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.


§7. Reklamacja


1. Reklamacje zakupionych produktów reguluje Regulamin sprzedaży w Sklepie internetowym, z którym Uczestnik ma obowiązek zapoznać się przed dokonaniem Zakupów.
2. Reklamacje dotyczące Programu, w szczególności nieprawidłowości, usterek i przerw w świadczeniu usługi, Uczestnik może składać w formie pisemnej lub drogą emailową na adres Organizatora podany w niniejszym Regulaminie.
3. Termin rozpatrzenia reklamacji to 14 dni od daty dostarczenia reklamacji do Organizatora.


§8. Prawo odstąpienia od umowy

 

1. Uczestnik programu ma prawo odstąpienia od Umowy (rezygnacji z Programu lojalnościowego), bez podania jakiejkolwiek przyczyny, poprzez złożenie oświadczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia.
2. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Uczestnik wysłał Organizatorowi informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

§9. Dane osobowe i pliki Cookies


Zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies zostały opisane w Polityce prywatności i plików cookies dostępnej pod adresem
https://www.sortmund.pl/Polityka-prywatnosci-cterms-pol-2.html
https://www.sortmund.pl/Polityka-dotyczaca-cookies-cterms-pol-35.html


§10. Postanowienia końcowe


1. Regulamin Programu jest dostępny w Sklepie internetowym pod adresem: https://www.sortmund.pl/Program-lojalnosciowy-cterms-pol-52.html
2. Uczestnik może uzyskać informacje na temat Programu:
   a. na stronie internetowej pod adresem:https://www.sortmund.pl/Program-lojalnosciowy-cterms-pol-52.html
   b. lub wysyłać wiadomość na adres email: sklep@sortmund.pl
3. Szczegółowe informacje na temat pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń są dostępne pod adresem http://www.uokik.gov.pl.
4. Uczestnik może również skorzystać z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/ służącej do rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami.
5. Uczestnik może brać udział w pozostałych akcjach promocyjnych Organizatora, chyba że regulamin takiej akcji stanowi inaczej.
6. Organizator może zakończyć Program z ważnych przyczyn, do których należą:
   a. zastąpienie Programu inną akcją promocyjną,
   b. decyzja Organizatora podyktowana np. nieopłacalnością programu,
   c. zmiana powszechnie obowiązujących przepisów prawa, orzeczenie lub decyzja organów władzy publicznej mające bezpośredni skutek w konieczności zakończenia Programu.
7. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn, tj.: zmian przepisów prawa oraz inne zmian, w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O zmianach Organizator powiadomi 14 dni przed ich wprowadzeniem. Uczestnicy będą związani Regulaminem po zmianach, jeśli w ciągu 14 dni od powiadomienia o zmianie Regulaminu nie wypowiedzieli umowy o uczestnictwo w Programie.
8. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.
9. Regulamin ma zastosowanie od dnia 15.09. 2022 r.

pixelpixel